Ispis

Česta pitanja

Imam li pravo na jednokratnu pomoć? 

Jednokratna pomoć je oblik pomoći u sustavu socijalne skrbi. Može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl. Jednokratna pomoć može se odobriti u novcu ili u naravi.

 

Koliko puta godišnje mogu ostvariti jednokratnu pomoć?

Zakon o socijalnoj skrbi ne precizira koliko puta godišnje netko može ostvariti jednokratnu pomoć, tj. jednokratnu pomoć može ostvariti svatko tko zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke specifične potrebe vezane uz rođenje djeteta, školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.
Dakle, osoba ili obitelj koji podnose prijedlog Centru za socijalnu skrb radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć, moraju Centru uz svoj prijedlog dostaviti i dokumentaciju kojom će dokazati da postoje opravdani razlozi ( opisani gore u tekstu )za odobrenje jednokratne pomoći, te također iz iste dokumentacije mora biti vidljivo da se njihova specifična potreba ne može riješiti prihodima koje ostvaruju.
Iz sveg gore navedenog proizlazi činjenica da se jednokratna pomoć može ostvariti samo ciljano za određenu potrebu, može se ostvariti više puta godišnje ako se takve potrebe pojave više puta godišnje, jednom, ali i niti jednom ako se u postupku koji je pokrenut po prijedlogu utvrdi da ne postoji opravdanost prijedloga.

 

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom ili u smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

 

Kako ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu za dijete i mlađu punoljetnu osobu?

Ostvarivanje ovog prava za djecu jednako je regulirano kao i za odrasle osobe, što je prethodno već objašnjeno. Također se u Centar predaje medicinska dokumentacija za dijete, ne starija od dvije godine, a vrstu, stupanj i težinu tjelesnog ili mentalno oštećenja, vrstu i težinu psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju…, utvrđuje Prvostupanjsko tijelo vještaćenja.
Prilikom podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu za dijete potrebno je uz zahtjev priložiti sljedeću medicinsku dokumentaciju:

 

Kako se može ostvariti pravo na skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe?

Pravo na skrb izvan vlastite obitelji za starije i nemoćne osobe u domu soc. skrbi ili u udomiteljskoj obitelji može se osigurati:

Skrb izvan vlastite obitelji neće se osigurati osobi kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način .

Napomena: Centar za socijalnu skrb odlučuje o izboru udomiteljske obitelji ili doma socijalne skrbi ovisno o psihičkim i tjelesnim sposobnostima korisnika, njegovim materijalnim mogućnostima, kulturnim navikama, prirodnom okruženju i drugim prilikama u kojima je korisnik živio prije smještaja, slobodnim mjestima u udomiteljskim obiteljima, popunjenosti doma socijalne skrbi i vrstama usluga koje on pruža. Za osobe za koje troškove smještaja u cijelosti snosi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi stalni smještaj osigurava se u pravilu u domu socijalne skrbi treće kategorije.

Načini plaćanja troškova smještaja:

 

Tko može ostvariti pravno na naknadu do zaposlenja?

Pravo na naknadu do zaposlenja ima tjelesno ili mentalno oštećena ili psihički bolesna osoba kojoj je oštećenje ili bolest utvrđena vještačenjem na Prvostupanjskom tijelu vještačenja. Pravo se priznaje nakon završenog osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.
Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% osnovice iz čl.16. Zakona o soc.skrbi, što je trenutno 350,00 kn mjesečno.
Pravo na naknadu do zaposlenja prestaje zaposlenjem korisnika, a može se ponovno ostvariti ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i on ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.
Također navodimo da nije propisan rok od dana završetka školovanja do pokretanja postupka za ostvarivanje prana na naknadu do zaposlenja, stoga to nije uvjet za ostvarivanje ovog prava.
Za ostvarivanje navedenog prava u Centar je potrebno prilikom podnošenja zahtjeva priložiti nalaz i mišljenje Prvostupanjskog tijela vještačenja, te svjedodžbu o završenoj školi.

 

Tko i kada može biti skrbnik?

Skrbnik može biti svaka punoljetna osoba koja nije lišena roditeljske skrbi, poslovne sposobnosti, nema sklopljen ugovor o doživotnom uzdržavanju sa štićenikom, da će dužnost obnašati u skladu sa Zakonom te u potpunosti štititi prava i interese štićenika.
Skrbnik se imenuje osobama koje su pravomoćnim rješenjem Suda lišene poslovne sposobnosti (djelomični ili potpuno) te maloljetnim osobama bez roditeljske skrbi.
Skrbnikom se mogu imenovati srodnici ili Centar za socijalnu skrb preuzima skrbništvo i imenuje osobu skrbnika.

 

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?

Centar za socijalnu skrb podnosi prijedlog nadležnom Općinskom sudu radi pokretanja postupka lišenja poslovne sposobnosti i to na zahtjev srodnika ili po službenoj dužnosti kada na temelju psihijatrijskog nalaza i ponašanja štićenika procijeni da su ugrožena njegova prava, te da svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu u kojoj živi, kada nije svjestan svog ponašanja i postupaka. Najčešće je pitanje dugotrajnijeg psihijatrijskog liječenja koje uglavnom štićenici ne prihvaćaju dragovoljno te se u takvim slučajevima često imenuje skrbnik za poseban slučaj, a u međuvremenu pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti.

 

Kako se pokreće razvod braka?

Razvod braka pokreće se na nadležnom Općinskom sudu. Razvod braka pokreće se tužbenim ili sporazumnim zahtjevom. Tužbeni zahtjev pokreće bračni drug koji želi razvod braka ako se druga strana protivi razvodu braka (Muž nema pravo na tužbu za razvod braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši godinu dana.) Sporazumnim zahtjevom, razvod braka pokreću oba bračna druga, ukoliko oboje žele razvod braka.

 

Tko je samohrani roditelj?

Samohrani roditelj je onaj koji sam živi s djetetom i sam ga uzdržava (nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja).