Udomiteljstvo

 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.
Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj. 

Ako dijete ili odrasla osoba ne može živjeti u vlastitoj obitelji , tada je smještaj u udomiteljsku obitelj najbolji izbor.

Vrste udomiteljstva prema potrebama korisnika koji se smještavaju:

 • tradicionalno udomiteljstvo
 • specijalizirano udomiteljstvo
 • hitno udomiteljstvo
 • povremeno udomiteljstvo

Vrste udomiteljstva prema statusu udomitelja:

 • nesrodničko udomitljhstvo
 • srodničko udomiteljstvo

Vrste udomiteljstva prema dobi korisnika:

 • udomiteljstvo za djecu
 • udomiteljstvo za odrasle osobe

Zašto postati udomitelj?

 • jer želite dijeliti s drugima
 • jer želite pomagati
 • jer ste odlučili s potrebitima podijeliti sreću, ljubav i dom
 • jer želite ostvariti nešto što traje zauvijek
 • jer želite novi smisao života
 • jer želite doprinositi sebi, drugima i široj zajednici
 • jer želite nekome osigurati sigurnost i pripadnost
 • jer želite imati drugačiji pogled na svijet
 • jer Vas naprosto NETKO TREBA!!!

Udomljavanje djece
Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ,mentalnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima odnosno s problemima u ponašanju.

Udomljavanje odraslih osoba
U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima.

 • Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi od 0 do 18 godina života odnosno do završetka školovanja.
 • Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare , nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj. 
 • Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.
 • Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

Osobe koje su zainteresirane za udomiteljstvo, molimo Vas da se obratite socijalnom radniku Centra zaduženom za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Osobe koje se odluče za bavljenje udomiteljstvom trebaju predati zahtjev i dodatnu dokumentaciju osobno ili putem pošte.

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA
 2. DOMOVNICA (za sve članove obitelji)
 3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)
 4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)
 5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)
 6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene
 7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja nekretnine) ili preslika Ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)
 8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)
 9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom
 10. OIB za sve punoljetne članove obitelji
 11. Izjava članova obitelji da su suglasni s obavljanjem udomiteljstva
 12. Preslika ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (u slučaju da je ugovor sklopljen)
 13. Uvjerenje za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove kućanstva da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da nisu nepravomoćno osuđeni za kaznena djela
  (pribaviti na Općinskom sudu)

Postupak koji slijedi uključuje između ostaloga razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, psihologijsko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u Vaš stambeni prostor radi provjere odgovaraju li stambeni uvjeti propisanim uvjetima.

Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, Centar izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta, te članove obitelji upućuje na osposobljavanje.

Nakon uspješno završenog osposobljavanja udomitelju se izdaje Dozvola za obavljanje udomiteljstva na rok od 5 godina, koja se nakon isteka navedenog roka može obnavljati.

 
Udomitelji najčešće pitaju :

 • Mogu li upoznati dijete ili odraslu osobu prije nego dođu u njihovu obitelj?
  DA – čak je poželjno da budući udomitelj dijete ili odraslu osobu koja će doći u njihovu obitelj. Time se olakšava period adaptacije a traumatiziranost djeteta ili odrasle osobe , zbog smještaja se smanjuje.
  Cilj nam je da dijete ili odrasla osoba ne mijenjaju udomiteljske obitelji tijekom smještaja, već da u jednoj obitelji ostanu dok za to postoji potreba.
  Centar omogućava susrete i druženja s biološkim roditeljima kod smještenog djeteta ili drugim srodnicima kod odrasle osobe iz razloga što je udomteljstvo privremeno , posebice kod djece.
  Dijete ili odrasla osoba ostaju u udomiteljskoj obitelji dok se u biološkoj obitelji ne stvore uvjeti za povratak djeteta u udomiteljsku obitelj. Kod odraslih osoba taj je povratak najčešće upitan pa tako odrasle osobe ostaju na smještaju do smrti.
  Svjesni smo činjenice da taj rastanak nije lak, kako za dijete tako i za udomitelja. No. tada svakako pomaže saznanje da ste djetetu barem kroz neko vrijeme pružili ono što mu je najpotrebnije – da živi u obitelji, okruženo ljubavlju i na taj način omogućili djetetu sretno odrastanje.
  No, iako je udomiteljstvo zamišljeno kao privremeni oblik skrbi, nerijetko se događa da djeca u udomiteljskim obiteljima ostaju do punoljetnosti odnosno do završetka školovanja.
 • Mogu li udomiti više djece ili odraslih osoba?
  DA, ako udomitelj živi s obitelji tada može udomiti najviše troje djece odnosno četiri odrasle osobe. Ako udomitelj živi sam, tada može udomiti najviše dvoje djece odnosno jedno dijete s težim oštećenjem zdravlja.
  Ako udomitelj živi s obitelji tada može udomiti najviše četiri odrasle osobe a ako udomtielj živi sam tada može udomiti najviše dvije odrasle osobe odnosno jednu odraslu osobu s težim oštećenjem zdravlja. 
  Situacija se mijenja kada se kod djece radi o braći i sestrama, tada se može udomiti i veći broj obzirom da je u interesu djece da se braća ne razdvajaju.
 • Mogu li biti udomitelj ako želim posvojiti dijete?
  DA, osobe koje žele posvojiti dijete te su prošli odgovarajući postupak kao potencijalni posvojitelji, a nisu još posvojili dijete, ponekad žele biti udomitelji . Nema prepreke za to, status udomitelja ne utječe na mogućnost posvojenja djeteta.
 • Jesmo li prestari za udomiteljstvo?
  Kod prvog davanja dozvole udomitelj ne može biti stariji od 60 godina. Kod smještaja djeteta bitna je doba razlika udomitelja i djeteta, koja ne smije biti manja od 20 godina niti veća od 50 godina.
 • Da li je predviđena novčana naknada?
  DA, udomitelj dobiva novčanu naknadu za smještenog korisnika prema Odluci nadležnog Ministarstva kao i udomiteljsku naknadu prema Odluci istog Ministarstva za uloženi trud i brigu udomitelja za dijete odnosno za odraslu osobe.

Važni linkovi