Etički kodeks socijalnih radnika RH

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske komore socijalnih radnika (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 41/2014), temeljem odluke Skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika od 17.12.2014. godine, Hrvatska komora socijalnih radnika donosi

ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNICA I SOCIJALNIH RADNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE U DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA

 
1. UVOD

Socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima kako su ona koncipirana u najvažnijim međunarodnim dokumentima. Socijalni rad je znanstvena disciplina koja proučava ljudsko ponašanje i međuljudske odnose s ciljem njihovog unaprjeđivanja. Socijalni rad se bavi promocijom socijalnih promjena, rješavanjem problema u međuljudskim odnosima te osnaživanjem ljudi u svrhu promicanja njihove dobrobiti. Koristeći se teorijama ljudskog ponašanja i socijalnih sustava, socijalni rad intervenira u međusobne interakcije ljudi s njihovim okruženjem. Među vodećim principima socijalnog rada posebno mjesto zauzimaju oni vezani uz promicanje socijalne pravde i zaštite ljudskih prava.

Uslijed sve složenije problematike, sve veće potrebe snalaženja u nepredvidivim i složenim životnim situacijama, socijalnim radnicama i socijalnim radnicima su potrebna sveobuhvatna znanja i vještine koje im omogućuju:

  • pružanje kvalitetne stručne potpore i poticanje korisnika i korisnica da iskoristi sve svoje preostale sposobnosti pri rješavanju nastalih teškoća,
  • podizanje standarda i dostupnosti određenih oblika socijalnih usluga i pomoći,
  • utjecaj na pravno uređenje i razvoj socijalne politike u cijelosti.

Socijalni rad je zasnovan na profesionalnim vrijednostima koje proizlaze iz opće tradicije socijalnog rada, ali su također i odraz specifičnih obilježja društvene sredine u kojoj se socijalni rad odvija. Svojim vrijednosnim određenjem socijalni rad se pristrano odnosi prema kršenju ljudskih prava, socijalnoj nepravdi i nejednakostima kao i svim oblicima diskriminacije te nastoji osigurati promjenu u društvu putem intervencija na različitim razinama (pojedinac, obitelj, grupa, zajednica).

Profesionalne vrijednosti predstavljaju osnovu za određivanje skupa načela koja određuju ponašanje socijalnih radnica i socijalnih radnika u obavljanju njihove profesionalne funkcije. Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika temeljem tih vrijednosti upućuje na standarde kojih su se dužni pridržavati dok obavljaju svoju djelatnost.

Ovaj Etički kodeks sadržajno je jednak važećem Etičkom kodeksu socijalnih radnica i socijalnih radnika Republike Hrvatske koji je donijela Hrvatska udruga socijalnih radnika i obvezuje sve socijalne radnice i socijalne radnike Republike Hrvatske.

VRIJEDNOST SOCIJALNOG RADA
Dostojanstvo i vrijednost svakog pojedinca

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su poštivati dostojanstvo i vrijednost svake osobe bez obzira na njegovo porijeklo, nacionalnost, vjersku pripadnost, boju kože ili bilo koje drugo obilježje kao i bez obzira na njegov trenutni životni položaj ili status.

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da svakom čovjeku pristupa kao osobi koja ima puno ljudsko dostojanstvo i vrijednost samom činjenicom što je ljudsko biće.

Pravo na poštovanje, privatnost i povjerljivost

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su svakoj osobi jamčiti poštovanje u profesionalnom i privatnom odnosu.
Profesionalni odnos socijalnih radnica i socijalnih radnika i njihovih korisnika i korisnica treba se zasnivati na osnovama zajamčene privatnosti i povjerljivosti.

Pravo pojedinca, obitelji i članova zajednice na samoodređenje

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su omogućiti svojim korisnicima i korisnicama pravo na informirani izbor intervencije koja će dovesti do pozitivne promjene u njihovom životu ili pravo na izbor odbijanja intervencije ukoliko to ne ugrožava druge.

Vrijednost zajednice i života u zajednici

Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem promiču pozitivne vrijednosti zajednice i života ljudi u zajednici.

Zaštita onih koji su u riziku od zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poduzeti sve raspoložive aktivnosti i iskoristiti sva raspoloživa sredstva kako bi zaštitili ljude koji su zlostavljani ili to mogu postati na bilo koji način kao i ljude koji su u riziku od iskorištavanja po bilo kojoj osnovi. Jednako tako dužnost je socijalnim radnicama i socijalnim radnicima poduzeti odgovarajuće profesionalne intervencije s osobama koje bi mogle izvršiti nasilje nad drugima ili nad samima sobom.

Socijalna pravda

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da se zalažu za pravednu raspodjelu resursa u društvu.

Svojim intervencijama na različitim razinama socijalne radnice i socijalni radnici trebaju promicati osobito ideje ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i socijalne kohezije.

Promicanje humanizma

Svaka aktivnost socijalnih radnica i socijalnih radnika treba biti obilježena vjerom u sposobnost svakog čovjeka i promicanjem vrijednosti ljudskih bića bez obzira na njihova različita obilježja i životne prilike.

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poticati korisnike i korisnice na razvoj samopomoći kad god je to moguće.

Osobni i profesionalni integritet

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju nastojati u što je moguće većoj mjeri svoje profesionalne vrijednosti integrirati u privatni život.

Razvoj profesionalnih kompetencija

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika kontinuirano razvijati vlastitu kompetenciju kroz osobni rast i razvoj, profesionalnu izobrazbu i cjeloživotno obrazovanje.

Važnost međuljudskih odnosa

Socijalne radnice i socijalni radnici razumiju važnost kvalitetnih međuljudskih odnosa te ih svojim djelovanjem nastoje unaprijediti.

Promicanje pozitivnih socijalnih promjena

Socijalne radnice i socijalni radnici svojim djelovanjem trebaju promicati pozitivne socijalne promjene koje će pridonijeti tome da se nepovoljne situacije na razini društva promijene osobito na korist onih koji su u društvu najugroženiji.

Poštivanje individualnih i grupnih različitosti

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da poštuju različitosti u načinu života te u drugim obilježjima različitih pojedinaca i grupa s kojima rade.

Prenošenje znanja i vještina drugima

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su na svaki način nastojati prenijeti svoja znanja i iskustva stečena kroz profesionalni razvoj svojim kolegicama i kolegama, korisnicima i korisnicama, zajednici i društvu.

Predanost visokim standardima osobnog i profesionalnog ponašanja

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da budu predani visokim standardima u svojem osobnom i profesionalnom ponašanju.

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju ustrajati u poslu i naporima za dobrobit korisnika i korisnica usprkos različitim teškoćama.

 

Polazeći od gore navedenih vrijednosti te spoznaja o suvremenom socijalnom radu, mi socijalne radnice i socijalni radnici prihvaćamo slijedeći Etički kodeks socijalnih radnica i socijalnih radnika RH.

 

2. TEMELJNE ODREDBE
ODNOS PREMA KORISNICIMA I KORISNICAMA
Poštovanje integriteta i dostojanstva korisnika i korisnica

U procesu pružanja pomoći korisnicima i korisnicama, socijalne radnice i socijalni radnici trebaju zaštititi dostojanstvo, privatnost, autonomiju i individualnost korisnika i korisnica.

Poštovanje integriteta i dostojanstva korisnika i korisnica uključuje:

  • mogućnost korisnika i korisnica da može dobiti uvid u sve relevantne podatke koji su vezani uz njegov problem, a sukladno pozitivnim pravnim propisima,
  • razgovor s korisnicima i korisnicama u skladu s pravilima struke i pravilima kvalitetnog komuniciranja kao i profesionalno korektan razgovor s kolegama i kolegicama na stručnim timovima u drugim stručnim kontaktima i odnosima s javnošću o korisnicima i korisnicama koji nisu prisutni,
  • zaštitu svih aspekata privatnosti korisnika i korisnica,
  • punu zaštitu identiteta korisnika i korisnica u postupcima prikupljanja, analize i objave podataka koje socijalne radnice i socijalni radnici koriste u istraživačke ili druge akademske i profesionalne svrhe.

 

Povjerenje

Profesionalni odnos socijalnih radnica i socijalnih radnika te korisnika i korisnica treba se zasnivati na međusobnom povjerenju i poštovanju.

Profesionalna tajna

Socijalne radnice i socijalni radnici raspolažu vrlo povjerljivim informacijama o ljudima i sudjeluju u rješavanju osjetljivih životnih situacija te su dužni štititi sve tajne podatke kao profesionalnu tajnu.

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su iskoristiti informacije koje su prikupili u povjerljivom razgovoru s korisnicima i korisnicama kada je potrebno zaštititi treću stranu ili spriječiti nastanak veće štete. Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika da s tom svojom etičkom obavezom unaprijed upoznaju korisnike i korisnice.

Neosuđivanje korisnika i korisnica

Socijalne radnice i socijalni radnici ne smiju osuđivati bilo koji aspekt života ili ponašanja svojih korisnika i korisnica.
Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju pružati usluge kojima će uvažavati različitosti korisnika i korisnica s obzirom na etnicitet, porijeklo, rasu, spol, seksualnu orijentaciju, dob, bračni status, političko uvjerenje, religijsku pripadnost, mentalne ili fizičke sposobnosti.

Govorenje istine korisnicima i korisnicama

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su reći punu istinu svojim korisnicima i korisnicama o svim važnim aspektima njihovog profesionalnog odnosa.
Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su informirati korisnike i korisnice o svim činjenicama važnim za profesionalni odnos s njima, osim u situacijama kad bi to moglo ozbiljno naštetiti dobrobiti drugih osoba.

Prioritizacija interesa

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su pažljivo, u skladu s pravilima profesije procijeniti čiji interes prvenstveno treba zastupati u obavljanju svoje profesionalne dužnosti. To je osobito važno u situacijama kada socijalne radnice i socijalni radnici imaju na raspolaganju ograničene ljudske, prostorne, vremenske ili druge resurse.

Granice u profesionalnom odnosu

Socijalne radnice i socijalni radnici uspostavljaju s korisnicima i korisnicama profesionalne odnose postavljajući jasne, prikladne i kulturalno osjetljive granice.
Socijalnim radnicama i socijalnim radnicima zabranjeno je ulaziti intimne i seksualne odnose sa svojim korisnicima i korisnicama.
Socijalnim radnicama i socijalnim radnicima nije dozvoljeno primanje materijalnih darova ili usluga u profesionalnom odnosu.

Profesionalno znanje i prava korisnika i korisnica

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su iskoristiti u potpunosti svoje profesionalno znanje kako bi u najboljoj mogućoj mjeri zadovoljili potrebe korisnika i korisnica.

Sukobljene obveze i očekivanja

Socijalnim radnicama i socijalnim radnicama dužnost je razmotriti i razjasniti korisnicima i korisnicama moguće neusklađenosti između zakonskih obveza i pravila profesionalnog postupanja s jedne strane te različitih očekivanja korisnika i korisnica s druge strane.

Sukob interesa

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju izbjeći svaku mogućnost ulaženja u sukob interesa tijekom provođenja profesionalne djelatnosti.
Pravo je i obveza socijalnih radnica i socijalnih radnika da o mogućem sukobu interesa obavijesti svoje nadređene te zatraži izuzeće iz profesionalnog odnosa s korisnicima i korisnicama.

Informirani pristanak

Socijalne radnice i socijalni radnici imaju dužnost pribaviti pristanak korisnika i korisnica za svaku planiranu intervenciju osim u onim slučajevima kad bi to moglo ozbiljno naštetiti interesima treće strane ili je intervencija uvjetovana nužnom provedbom zakona.
Pristanak korisnika i korisnica mora biti pribavljen temeljem prethodno kvalitetno pružene informacije o planiranoj intervenciji.

ODNOS PREMA PROFESIONALNOJ SREDINI
Usklađenost obrazovanja, teorije i prakse socijalnog rada

Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju nastojati u svojem radu integrirati teorijska znanja i praktična iskustva.

Kolegijalni pristup i timski rad

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su odnositi se prema suradnicima i suradnicama s poštovanjem i nastojati unapređivati suradnju s njima kao i sa svima s kojima surađuju izvan ustanove u kojoj rade.
Socijalne radnice i socijalni radnici potiču i podržavaju sve oblike timskog rada u svom profesionalnom radu.
Obveza je socijalnih radnica i socijalnih radnika da ostale stručnjake informiraju o znanjima, vještinama i vrijednostima profesije socijalnog rada te da ih jasno upoznaju sa specifičnostima njihove uloge u timu, kao i njihovim obvezama i ograničenjima

Odnos prema neadekvatnom djelovanju ostalih kolega i kolegica

Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika ukazati na neodgovarajući rad svojih kolega i kolegica u slučajevima kad takav rad šteti postizanju ciljeva u profesionalnom odnosu s korisnicima i korisnicama na način da razgovara s onima s kojima surađuje i svima koji mogu ili su obavezni pomoći da se poteškoće riješe.
Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su ukazati na svako kršenje etičkih pravila na način da se u vezi s tim obrate etičkom povjerenstvu ustanove ili Komore.

ODGOVORNOST PREMA ŠIREM DRUŠTVENOM OKRUŽENJU
Pristup društvenim resursima

Socijalne radnice i socijalni radnici imaju odgovornost predlagati, unaprjeđivati i činiti dostupnima različita dobra i usluge najvećem mogućem broju korisnica i korisnika, bez obzira na njihova osobna obilježja (spola, dobi, etničkog porijekla, vjerske orijentacije i dr.).

Socijalne radnice i socijalni radnici aktivno se uključuju u razvoj svih segmenata društva čime nastoje omogućiti jednak pristup i ravnomjernu raspodjelu resursa za sve građane, kako bi sve socijalno osjetljive skupine društva imale jednaku priliku za rast i rszvoj.

Utjecaj na političko – pravno društveno uređenje

Socijalne radnice i socijalni radnici predlažu i poduzimaju inicijative u području zakonodavstva i socijalne politike koje su u interesu korisnika i korisnica i profesionalne zajednice.
Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su javno upozoriti na svaku praksu i politiku koja odstupa od načela socijalne pravednosti, diskriminira članove društva na temelju njihovih obilježja, sprječava ili otežava pristup resursima i uslugama.

Odnos s javnošću

Socijalni radnici dužni su štititi svoje korisnike i korisnice od neodgovarajućih postupaka i zloupotreba u medijima i javnosti. Pri davanju informacija potrebno je posebno voditi računa o zaštiti privatnosti i interesa korisnika i korisnica.
U slučaju takvih zloupotreba, socijalne radnice i socijalni radnici su dužni javno upozoriti i reagirati na njih.
Socijalne radnice i socijalni radnici nastoje u široj društvenoj javnosti prezentirati svoju djelatnost kroz sudjelovanje na javnim skupovima i tribinama, stručnim i znanstvenim skupovima, pisanjem i objavom stručnih i znanstvenih radova kao i drugim oblicima informiranja građana putem različitih medija.

ODGOVORNOST PREMA VLASTITOM PROFESIONALNOM RAZVOJU
Kontinuirani profesionalni razvoj

Socijalne radnice i socijalni radnici imaju dužnost razvijati profesionalnu kompetenciju kako bi mogli pružiti najbolju uslugu svojim korisnicima i korisnicama.
Profesionalni razvoj socijalnih radnica i socijalnih radnika podrazumijeva kontinuirano sudjelovanje u procesima cjeloživotnog obrazovanja, uključujući neformalne i formalne oblike obrazovanja te supervizije i drugih različitih oblika profesionalne podrške.
Vlastiti profesionalni razvoj socijalne radnice i socijalni radnici osiguravaju i putem aktivnog sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima, praćenjem stručne literature te sudjelovanjem u istraživačkim i stručnim projektima.
Socijalne radnice i socijalni radnici trebaju poduprijeti sve aktivnosti koje pridonose obrazovanju, znanstvenim spoznajama i razvijanju praktičnih metoda socijalnog rada.

 

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Poštivanje odredbi ovog Kodeksa obavezno je za sve socijalne radnice i socijalne radnike u svim područjima prakse te u svim obrazovnim programima socijalnog rada.

U slučajevima kada se pod vodstvom socijalnih radnica i socijalnih radnika u praksu socijalnog rada uključuju i druge osobe bez odgovarajuće izobrazbe na području socijalnog rada (volonteri, studenti na praksi, stručnjaci drugih struka) socijalne radnice i socijalni radnici su odgovorni upoznati ih s obvezom postupanja u skladu s etičkim kodeksom.

Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su odbiti svaku radnju koja je u suprotnosti s odredbama iznesenim u Kodeksu.

Hrvatska komora socijalnih radnika obvezna je pružiti pravnu i stručnu podršku svim svojim članicama i članovima koji se uslijed dosljednog poštivanja odredbi ovog Kodeksa nađu u situacijama koje nisu u mogućnosti osobno razriješiti.

Ovaj Kodeks mora biti dostupan svima onima koji se profesionalno bave socijalnim radom, u svim ustanovama i organizacijama koje zapošljavaju ili školuju socijalne radnice i socijalne radnike te mora biti dostupan svim korisnicima i javnosti.

Temeljem odluke Skupštine Hrvatske komore socijalnih radnika Kodeks istog sadržaja primjenjuje se u Hrvatskoj komori socijalnih radnika i u Hrvatskoj udruzi socijalnih radnika te obvezuje sve socijalne radnice i socijalne radnike u Republici Hrvatskoj koji obavljaju djelatnost socijalnog rada bez obzira na članstvo u Komori.

Važni linkovi