O nama

Centar za socijalnu skrb Makarska je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i  socijalne politike, KLASA: UP/I-550-01/12-01/48, od 02.travnja 2012. godine.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Makarska je u Makarskoj, na lokaciji PTC „Sveti Nikola“, ul. Kipara Meštrovića 2A, a u njegovom sastavu djeluje i podružnica u Vrgorcu. Radom Centra neposredno rukovodi ravnatelj, Natalija Urlić, dipl. pravnica. Djelokrug rada Centra je područje grada Makarske, te Općine Brela, Općine Baška Voda, Općine Tučepi, Općine Podgora i Općine Gradac, s pripadajućim naseljima.

Djelatnost Centra je određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).

Centar na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti samo o sebi, ni o svojim pravima i interesima,
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili dugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi,
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom i statutom Centra. 

 

STATUT CENTRA

Centar za socijalnu skrb Makarska ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj Centra, tijela Centra, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti. Statut Centra donosi upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

FINANCIRANJE

Centar se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Splitsko-dalmatinske županije osiguravaju se sredstva za pokriće materijalnih i financijskih rashoda Centra. Ukupan proračun Centra za socijalnu skrb Makarska na godišnjoj razini iznosi oko 12.000.000,00 kn.

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

Odlukom resornog ministra o uvođenju standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2009. godine u Centru je dana 16.rujna 2010. godine osnovan Tim za kvalitetu socijalnih usluga, koji je zadužen za procjenu kvalitete naših usluga, izradu akcijskog plana poboljšanja, te kontinuirani rad na usklađivanju kvalitete usluga Centra s postavljenim standardima.

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Makarska surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, jedinice lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana. Podaci o ustanovama socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj dostupni su na službenim stranicama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike https://mrosp.gov.hr.

 

Važni linkovi