Ustrojstvo Centra

 TIJELA CENTRA:

1. Upravno vijeće

2. Ravnatelj / predstojnik Podružnice

3. Stručno vijeće 

 

 1. Upravno vijeće

U skladu sa čl.131. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centrom upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i statuta. Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, jedan predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, kojeg imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi na prijedlog Splitsko-dalmatinske županije i jedan predstavnik radnika zaposlenih u Centru, kojeg biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se utvrđuje način rada i donošenje odluka na sjednicama.

Upravno vijeće Centra obavlja sljedeće poslove:

 • donosi statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke o u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

 

Upravno vijeće Centra čine:

3 (tri) predstavnika osnivača, a to su:

 • Ante Grčić, prof., ak. slikar, predsjednik
 • Sanja Bašković, dipl. pravnica, zamjenica predsjednika i
 • Slavko Gudelj, dipl. oec., član

1 (jedan) predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, a to je:

 • Marija Lelas, dipl. oec., član i

1 (jedan) predstavnik radnika zaposlen u Centru, a to je:

 • Miranda Mastelić, dipl. psihologinja

 

2. Ravnatelj / predstojnik Podružnice

U skladu s čl. 132. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra. Ovlasti ravnatelja utvrđene su zakonom, rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Mandat ravnatelja Centra traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojeg odredi ravnatelj. Zamjenik ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska je Natalija Urlić, dipl. pravnica. U odsutnosti ravnatelja zamjenjuje Miranda Mastelić, dipl. psihologinja.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća sljedeće poslove:

 • predlaže godišnji plan i program Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
 • vodi poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
 • donosi druge opće akte uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća,
 • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
 • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima 


Podružnicu Centra za socijalnu skrb vodi predstojnik. Predstojnik Podružnice ima ovlasti u skladu s djelatnosti podružnice koja je određena rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Predstojnika Podružnice imenuje ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća između zaposlenih radnika Centra na mandat od četiri godine.

Podružnicu Centra za socijalnu skrb Makarska vodi predstojniica Podružnice, Dragana Erceg, mag. soc. rada.

 

3. Stručno vijeće

U skladu sa čl.138. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centar za socijalnu skrb Makarska ima stručno vijeće a čine ga svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada stručnog vijeća.

Centar ima Stručno vijeće a čine ga svi stručni radnici Centra i Podružnice. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Stručnog vijeća. 

Sjednice Stručnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove sprječenosti, zamjenik predsjednika stručnog vijeća. Predsjednik i zamjenik predsjenika stručnog vijeća biraju se na prvoj sjednici stručnog vijeća, na prijelog ravnatelja Centra. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na period od dvije godine. Sjednice stručnog vijeća sazivaju se po ukazanoj potrebi a najmanje jednom mjesečno. 

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima,
 • ustroju Centra,
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra,
 • godišnjem planu i programu Centra,
 • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja,
 • drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra.

 

ZAPOSLENICI CENTRA

U Centru je zaposleno ukupno 17 radnika.  Uz ravnatelja Centra i predstojnicu Podružnice, u Centru je zaposleno još 15 radnika, a kojih je 10 stručnih radnika. Stručne poslove u Centru obavljaju 8 socijalnih radnika, 2 pravnica i 1 psihologica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi, koje obavljaju ukupno 5 radnika.

Stručni radnici Centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti. Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Važni linkovi