Ispis

Ustrojstvo Centra

 TIJELA CENTRA:

1. Upravno vijeće

2. Ravnatelj / predstojnik Podružnice

3. Stručno vijeće 

 

 1. Upravno vijeće

U skladu sa čl.131. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centrom upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće obavlja poslove u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i statuta. Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, jedan predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, kojeg imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi na prijedlog Splitsko-dalmatinske županije i jedan predstavnik radnika zaposlenih u Centru, kojeg biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Upravno vijeće na svojoj prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se utvrđuje način rada i donošenje odluka na sjednicama.

Upravno vijeće Centra obavlja sljedeće poslove:

 

Upravno vijeće Centra čine:

3 (tri) predstavnika osnivača, a to su:

1 (jedan) predstavnik Splitsko-dalmatinske županije, a to je:

1 (jedan) predstavnik radnika zaposlen u Centru, a to je:

 

2. Ravnatelj / predstojnik Podružnice

U skladu s čl. 132. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra. Ovlasti ravnatelja utvrđene su zakonom, rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Mandat ravnatelja Centra traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene sprječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojeg odredi ravnatelj. Zamjenik ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska je Natalija Urlić, dipl. pravnica. U odsutnosti ravnatelja zamjenjuje Milenko Ivanković, socijalni radnik.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća sljedeće poslove:


Podružnicu Centra za socijalnu skrb vodi predstojnik. Predstojnik Podružnice ima ovlasti u skladu s djelatnosti podružnice koja je određena rješenjem o osnivanju i statutom Centra. Predstojnika Podružnice imenuje ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća između zaposlenih radnika Centra na mandat od četiri godine.

Podružnicu Centra za socijalnu skrb Makarska vodi predstojniica Podružnice, Dragana Erceg, mag. soc. rada.

 

3. Stručno vijeće

U skladu sa čl.138. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Centar za socijalnu skrb Makarska ima stručno vijeće a čine ga svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada stručnog vijeća.

Centar ima Stručno vijeće a čine ga svi stručni radnici Centra i Podružnice. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Stručnog vijeća. 

Sjednice Stručnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove sprječenosti, zamjenik predsjednika stručnog vijeća. Predsjednik i zamjenik predsjenika stručnog vijeća biraju se na prvoj sjednici stručnog vijeća, na prijelog ravnatelja Centra. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na period od dvije godine. Sjednice stručnog vijeća sazivaju se po ukazanoj potrebi a najmanje jednom mjesečno. 

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

 

ZAPOSLENICI CENTRA

U Centru je zaposleno ukupno 17 radnika.  Uz ravnatelja Centra i predstojnicu Podružnice, u Centru je zaposleno još 15 radnika, a kojih je 10 stručnih radnika. Stručne poslove u Centru obavljaju 8 socijalnih radnika, 2 pravnica i 1 psihologica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno-tehnički poslovi, koje obavljaju ukupno 5 radnika.

Stručni radnici Centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti. Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.