Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
KLASA: 406-01/21-01/1
URBROJ: 2147-15-01-01-21-1
Makarska, 03.05.2021. godine

Na temelju čl. 15. st. 2 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), čl. 26. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2147-15-01-01-20-2 od 19.06.2020. g. čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 02.02.2015. g. ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska dana 03.05.2021. godine donosi:

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA USLUGE TJELESNE ZAŠTITE

Prilog - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne zaštite

Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA - SOCIJALNOG RADNIKA

Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja “Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01/2-21-4 od 18.03.2021.g. i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, donosi

ODLUKU
o izboru kandidata:

Prilog - Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika:

Obavijest kandidatima natječaja za zapošljavanje pripravnika - socijalnog radnika

Natječaj za pravnika

Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi kroz provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja “Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01/2-21-4 od 18.03.2021.g. i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno radno vrijeme - 12 mjeseci
putem mjere aktivne politike zapošljavanja - Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog
radnog iskustva/pripravništvo
za slijedeće zvanje:

Socijalni radnik-1 izvršitelj/ica-VII/1-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

 • 1 izvršitelj/-ica

Prilog - detalji natječaja:

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme

Poziv za dostavu ponuda

JN 01/2021
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA
KLASA: 406-01/21-01/1
URBROJ: 214715-01-01-21-4
Makarska, 16.04.2021. godine

Javni naručitelj Centar za socijalnu skrb 16.04.2021. godine objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), postupak jednostavne nabave se provodi sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2147-15-01-01-20-2 od 19.06.2020.g.

Prilog - Poziv za dostavu ponuda, Troškovnik, Ponudbeni list:

Poziv za dostavu ponuda / Troškovnik / Ponudbeni list

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

Temeljem javnog natječaja objavljenog dana 13.01.2021. godine u Narodnim novinama RH broj 3/21, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Makarska, za prijem u radni odnos na radno mjesto - diplomirani pravnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, i diplomirani pravnik I. vrste - određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s mandatnog mjesta ravnateljice) - 1 izvršitelj/ica,

obavještavamo Vas:

Prilog - Obavijest kandidatima o rezultatima javnog natječaja:

Obavijest kandidatima o rezultatima javnog natječaja

Obavijest kandidatima o provedbi pismenog testiranja

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja objavljenog dana 13. 01. 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 3/21, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i službenoj web stranici Centra za socijalnu skrb Makarska, za radno mjesto u Centru za socijalnu skrb Makarska:

 • diplomirani pravnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica,
 • diplomirani pravnik I. vrste - određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s mandatnog mjesta ravnateljice) - 1 izvršitelj/ica,

da će se pismeno testiranje održati dana 09. veljače 2021. godine (utorak) prema sljedećem rasporedu:

 • za kandidate početnih slova prezimena od A do F u 09:00 sati,
 • za kandidate početnih slova prezimena od G do J u 10:30 sati,
 • za kandidate početnih slova prezimena od K do R u 12:00 sati,
 • za kandidate početnih slova prezimena od Š do Ž u 13:30 sati.

Testiranje će se provesti u prostorijama Centra za socijalnu skrb Makarska, Kipara Meštrovića 2a, Makarska, TC Sv. Nikola.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ne ispunjavaju sve uvjete iz javnog natječaja, ne ispunjavaju pretpostavke za pristup pismenom testiranju te će o istome biti obaviješteni putem elektronske pošte.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Napomena: u Centru za socijalnu skrb Makarska je obvezno nošenje zaštitne maske.

Prilog - detaljna obavijest:

Obavijest kandidatima o provedbi pismenog testiranja

Natječaj za pravnika

Temeljem članka 38. Statuta Centara za socijalnu skrb Makarska, čl. 20 Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Makarska te Suglasnost Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. diplomirani pravnik/ca I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

 • 1 izvršitelj/-ica

2. diplomirani pravnik/ca I. vrste - određeno puno radno vrijeme izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme
    (do povratka radnice s mandatnog mjesta ravnateljice)

 • 1 izvršitelj/-ica

Prilog - detalji natječaja:

Natječaj za radna mjesta

Odluka o imenovanju ravnateljice

Temeljem članka 38. i 39. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) te čl. 31. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, Upravno vijeće Centra za skrb Makarska dana 27. 11. 2020. godine donosi Odluku o imenovanju ravnateljice.

Detalji Odluke nalaze se u privitku

Prilog:

Odluka o imenovanju ravnateljice 

 

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto socijalni radnik (VSS)

Na temelju čl.38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska dana 19.09.2017. godine donosi Odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog dopusta na radno mjesto socijalni radnik (VSS).

Detalji Odluke nalaze se u privitku 

Prilog:

Odluka o primanju u radni odnos socijalnog radnika u radni odnos na određeno

Natječaj za socijalnog radnika/cu

Centar za socijalnu skrb Makarska na temelju čl. 38. Statuta CZSS Makarska dana 01. 09. 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
(do povratka radnice sa porodiljnog dopusta)
na radno mjesto socijalni radnik/ca

1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo
 • diplomirani socijalni radnik ili magistar socijalnog rada -VSS
 • položen stručni ispit
 • jedna godina radnog iskustva u struci
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
 • položen vozački ispit B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

Mjesto rada: Makarska 

Prilog:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Važni linkovi