Natječaj za pravnika Socijalni radnik

Temeljem čl. 55. Zakona o radu (NN RH br. 93/14, 127/17 i 98/19), čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), o dopuni Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za 2021. godinu u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini i Plana dodatnog prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi za 2021. godinu, KLASA: 112-06/21-01/2, URBROJ: 524-08-01/2-21-8 od 11.11.2021.g. i čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska, KLASA: 011-02/15-01/02, URBROJ: 2147-15-01-01-15-4 od 2.2.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje

PRIPRAVNIKA 
na određeno radno vrijeme - 12 mjeseci
putem mjere aktivne politike zapošljavanja - Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog
radnog iskustva/pripravništvo
za slijedeće zvanje:

Socijalni radnik - 2 izvršitelja/ice -VII/1-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

  • 2 izvršitelja/-ice

Prilog - detalji natječaja:

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Upravno vijeće Centra za skrb Makarska na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), čl. 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Makarska i odluke Upravnog vijeća od 01. 10. 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Makarska

Uvjeti:

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
  • položen stručni ispit,
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1.  Zakona o socijalnoj skrbi.

 Prilog:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 


 

Važni linkovi