Pristup informacijama

Obrazac 2. Zahtjev za pristup informacijama

 

Obrazac 3. Zahtjev dopunu ili ispravak informacije

   

Obrazac 4. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama  je temeljno ljudsko pravo koje se štiti  Ustavom RH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i njihovu ponovnu upotrebu, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelom raspolaganja informacijom. Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti.

Da bi bio valjan Zahtjev za pristup informacijama obvezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Postupak ostvarivanja prava na pristup informaciji u Centru

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za socijalnu skrb Makarska. Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno na zapisnik u službenim prostorijama Centra, radnim radnom (osim srijedom) u uredovnom radnom vremenu od 8,00 do 12,00 sati te telefonskim putem na broj telefona: +385 (21) 611 544.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama ili u slučaju nekorištenja obrasca, potrebno je posebno naglasiti da se informacija traži slijedom poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, koji možete poslati:

 • poštom na adresu
  Centar za socijalnu skrb Makarska
  PTC „Sv. Nikola“
  Kipara Meštrovića 2A
  21300 Makarska
 • na broj fax-a:
  +385 (21) 678 354
 • elektroničkom poštom na adresu:
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  ili
 • donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Makarska

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će Centar učiniti informaciju dostupnom. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Centar će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Centar ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.                                                                                                                                                          

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Centar će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Centar će odbacit zahtjev rješenjem.

Ako Centar ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Ako Centar zaprimi zahtjev za pristup informaciji koja je klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, a nije njezin vlasnik, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija CZSS Makarska

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odlučivanje Centra o zahtjevu za pristup informaciji

Centar ne donosi rješenje o zahtjevu:

 • kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji,
 • kad obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva,
 • kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena,
 • kad obavještava korisnika da mu je kao stranci u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,
 • kad obavještava korisnika da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti, a radi se o informacijama za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno obavještajni sustav Republike Hrvatske

Centar će rješenjem odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi. Centar će rješenjem odbiti zahtjev:

 • ako se tražene informacije tiču postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka,
 • ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu, ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.  

     

           Izvor: Povjerenik za informiranje – http://www.pristupinfo.hr/

  

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu

 

Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu

 

Izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu

 

Izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu

Važni linkovi